Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

(„VOP”)

 

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťah medzi Cycling-Info Media, s.r.o., Dohňany 464, 020 51 Dohňany, IČO: 43 961 568 (ďalej len „Prevádzkovateľ”) a užívateľom internetového portálu Cycling-Info.sk.
 
„Užívateľom”, resp. „Používateľom” portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na webovú stránku Prevádzkovateľa a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom alebo Treťou osobou. Využívanie Služieb nie je podmienené registráciou.
 

II. Služba

1. Za splnenia podmienok stanovených v týchto VOP získate prostredníctvom nášho systému bezplatný prístup do sekcií internetového portálu www.cycling-info.sk (ďalej len „portál”). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo svoje služby v budúcnosti spoplatniť, o čom bude užívateľa vopred informovať.
 
2. Na prístup do účtu na portáli bude z Vašej strany spravidla potrebné použiť prístupové údaje: používateľské meno a heslo. Ak nepoužijete správne prístupové údaje, nemôžeme Vám garantovať prístup k službe.
 
3. Súčasťou služby je možnosť zverejňovať na internetovom portáli vlastné príspevky (v diskusiách). Prosíme, aby ste vzali na vedomie, že za zverejnenie akéhokoľvek obsahu z Vašej strany nesiete plnú osobnú zodpovednosť. Je zakázané najmä:

● porušovať občianske práva iných ľudí, poškodzovať dobré meno iných ľudí alebo organizácií, alebo zasahovať do súkromia iných ľudí s výnimkou prípadov, keď tieto osoby alebo organizácie sami preukázateľne konajú v rozpore so zákonom či dobrými mravmi a zverejnenie je vo verejnom záujme,
● zverejňovať informácie nepravdivé, polopravdivé, neúplné alebo také, ktorých pravdivosť nemožno dostatočne overiť, najmä ak by mohli poškodiť iné osoby alebo skupiny osôb,
● propagovať útočné vojny, násilie, agresivitu ako prostriedok riešenia konfliktov, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť,
● vyvolávať verejné pohoršenie.
 
4. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním Služieb odovzdá Prevádzkovateľovi elektronicky, poštou či akýmkoľvek iným spôsobom svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“), týmto súhlasí s použitím Príspevkov Prevádzkovateľom. V prípade, ak obsah Príspevkov spadá pod ochranu duševného vlastníctva, Používateľ týmto v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) udeľuje bezplatný, nevýhradný, ďalej prenositeľný, vecne a miestne neobmedzený súhlas na použitie Príspevkov. Platnosť uvedeného súhlasu v zmysle Autorského zákona je obmedzená dobou trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Odovzdaním Príspevkov Používateľom podľa predchádzajúcej vety však Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tieto Príspevky akokoľvek použiť a je oprávnený tieto Príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť zo Serverov, ak osobitné podmienky neustanovujú inak.
 

III. Komunikácia

1. Na komunikáciu s našou spoločnosťou môžete využiť všetky kontakty uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach. V prípade akýchkoľvek problémov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: redakcia@cycling-info.sk. Hromadné oznamy týkajúce sa služby budeme zverejňovať na internetovej stránke www.cycling-info.sk. Pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote Vám takto oznámime napr. dočasné pozastavenie služieb.
 

IV. Registrácia a prihlásenie užívateľa

1. Využívanie služieb nie je podmienené registráciou, pokiaľ Osobitné podmienky neustanovujú inak. Registrovaný Užívateľ má k dispozícii ďalšie možnosti a služby oproti Používateľom, ktorí nie sú registrovaní.
 
2. Informácie, ktoré Používateľ vyplní na Serveroch v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Kontaktné údaje môže Používateľ kedykoľvek upraviť, a to v položke „Upraviť“.
 
3. Prevádzkovateľ zriadi každému registrovanému Používateľovi používateľský účet. Používateľ sa do svojho Používateľského konta prihlasuje prostredníctvom používateľského mena a hesla.
 
4. Používateľ môže Používateľské konto a Služby začať využívať bezodkladne po vyplnení kontaktných údajov, s výnimkou, ak Osobitné podmienky ustanovujú inak.
 
5. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovávanie hesla k svojmu účtu. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho Používateľského konta.
 
6. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho Používateľského konta a svojich údajov.
 
7. Údaje, ktoré sú viazané k Používateľskému kontu (ako aj prístupové heslo), je možné meniť iba v profile tohto Používateľského konta.
 
8. V prípade, ak bolo Používateľovi zrušené konto z dôvodu porušenia právnych predpisov alebo Podmienok Používateľom, Používateľ berie na vedomie, že pri novej registrácii mu nemusí byť umožnená registrácia.
 

V. Zrušenie/Blokácia účtu

1. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ môže jeho Používateľské konto kedykoľvek v súlade s týmito Podmienkami zrušiť alebo zamedziť prístup Používateľovi, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:
 
● porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie Používateľom,
● porušenia týchto Podmienok Používateľom,
● na vlastnú žiadosť Používateľa,
● z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa.
 
2. Prevádzkovateľ udržuje po zrušení Používateľského konta informácie zadané Používateľom na Server po dobu potrebnú na výmaz informácií zo Servera, vyplývajúcu z technického nastavenia fungovania procesu odstraňovania údajov po zrušení konta.
 

VI. Podmienky súťaží

1. Podmienky súťaží sú platné pre súťaže vykonávané v rámci aktivít portálu Cycling-Info.sk, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 
2. Organizátorom súťaži (ďalej len Súťaž) je spoločnosť Cycling-Info Media, s.r.o., Dohňany 464, 020 51 Dohňany, IČO: 43 961 568, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 19789/R.
 
3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba (staršia ako 18 rokov).
 
4. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže.
 
5. Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.
 
6. Do Súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:
 
● Prihlási sa do súťaže zadaním svojho mena, priezviska, e-mailovej adresy a adresy pre doručenie prípadnej výhry na stránke súťaže,
● Podľa typu a obsahu súťaže splní predmet súťaže.

Výhry v súťaži:
● Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.
● Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.
● Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.
● Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.
● Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 
Spôsob odovzdávania výhier
1. Organizátor bude kontaktovať víťaza emailom. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí do 3 dní od zverejnenia výsledkov Súťaže víťaza alebo víťazov kontaktovať, tento stráca nárok na výhru a Organizátor kontaktuje náhradníkov.
2. V prípade, že výhercovia neposkytnú Organizátorovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu týchto pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a Organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov v rámci súťaže:
1. Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa doručenia prípadnej výhry), ako aj so spracovaním údajov
○ za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení,
○ pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže.
 
2. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu redakcia@cycling-info.sk.


VII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto podmienky v znení spolu s dokumentmi, na ktoré priamo odkazujú, predstavujú celú zmluvu medzi Vami a našou spoločnosťou ohľadom služby.
 
2. Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť. Zmenené obchodné podmienky musia byť však vždy uvedené na stránke Prevádzkovateľa v sekcii „Obchodné podmienky“.
 
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 1. 2019.
 
 

Ochrana osobných údajov

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 
Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je:
 
Cycling-Info Media, s.r.o.
Dohňany 464
020 51 Dohňany
IČO: 43 961 568
 
1. Prevádzkovateľ internetového portálu www.cycling-info.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich užívateľov získanými registráciou pri vytváraní užívateľského účtu nakladá v zmysle „Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov“. Medzi spracúvané osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté zákazníkom pri registrácii, ktorými sú meno, priezvisko, používateľské meno, heslo, e-mailová adresa. Užívateľ registráciou súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze internetového portálu. Internetový portál zhromažďuje údaje za účelom evidencie užívateľov, účasti v diskusiách, účasti v súťaži.
 
2. Osobné údaje nie sú sprístupnené žiadnym tretím stranám ani iným osobám s výnimkou prepravcov zabezpečujúcich doručenie zásielok. Užívateľ môže svoje osobné údaje zmeniť a aktualizovať v sekcii „Prihlásenie“ po prihlásení. Zákazník má možnosť zrušiť registráciu na základe písomnej (odoslanej na adresu: Cycling-Info Media, s.r.o., Dohňany 464, 020 51 Dohňany) alebo e-mailovej (odoslať na adresu: redakcia@cycling-info.sk) žiadosti, čím budú odstránené všetky jeho osobné ako aj kontaktné údaje z databázy internetového portálu. Ak sa zákazník domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na prevádzkovateľa internetového portálu.
 
3. Údaje pri registrácii: Ako užívateľ musíte vyplniť pri registrácii údaje, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie účtu. Ide o tieto údaje:
 
- meno a priezvisko,
- používateľské meno,
- heslo,
- e-mail.

Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri Prevádzkovateľa a sú po prihlásení Užívateľa poskytnuté aj pri jeho ďalšej návšteve. Údaje môže Užívateľ podľa aktuálnych údajov zmeniť po prihlásení.
 
4. V prípade, že potvrdíte pri registrácii súhlas s odberom noviniek (newsletter), novinky Vám budeme posielať na Vašu e-mailovú adresu do odvolania Vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete odvolať na e-mailovej adrese redakcia@cycling-info.sk.
 
5. Stanovisko k poskytovaniu Vašich osobných údajov: Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej žiadosti (napr. doručenie výhry). Sú to doručovateľské služby (meno, priezvisko, adresa na dodanie, prípadne telefónne číslo). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.
 
6. Užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne obratom od doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi.
 
 
Náš eshop